നൃത്തം
Mar 27, 2008
സ്ക്കൂള്‍ വാര്‍ഷികത്തിനു
നൃത്തം കാണുമ്പോള്‍
ഉറക്കം വരുമായിരുന്നു,
നാളെ സ്ക്കൂളില്ലല്ലൊ!

സൈക്കിള്‍ യജ്ഞക്കാരോടൊപ്പം
നൃത്തം വന്നപ്പോള്‍
തമിഴ് പാട്ടിന്റെ താളത്തില്‍
ഉറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി

സിനിമാക്കൊട്ടകയിലെ
നൃത്തം
സ്വപ്നം നിറച്ചുറക്കി

തെരുവിലെ നൃത്തം
നഗരത്തില്‍ എവിടേയും
താരാട്ടു പാടിയുറക്കി

പാതിരാവില്‍
നൃത്തശാലയില്‍
ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോള്‍
ഒരു പാട്ടിലും
ഉറഞ്ഞു പോകാനാവാതെ
നൃത്തം
വേച്ചു വേച്ച്...


 

 
2വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007