ഉപന്യാസം
Apr 22, 2008

മരച്ചില്ലയില്‍ കൂട്‌
മണ്ണില്‍ കൊറ്റ്‌
ജലത്തിലൂളി
കാടുകളില്‍ കൈവെള്ള...
എങ്കിലും,
പക്ഷി ഭൂമിയുടേതല്ല!

ആകാശമാണ്‌ തൊടി
മേഘങ്ങളാണ്‌ ചിറക്‌

ഒറ്റ നിറം കൊണ്ട്‌
ചായപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങിനെ
ആകാശത്തേയും,
മേഘവേഗത്തേയും?

പല നിറമുള്ള പട്ടം പറത്തി
ആകാശം കടക്കുന്നു,ഞാന്‍

ഭൂമിയുടെ ഉച്ചിയില്‍
നൂലറ്റം ഒരു മരം നടുന്നു!


 

 
4വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007