കണ്‍വെട്ടം
Sep 10, 2008
കണ്‍വെട്ടത്തു കാണാം
കാത്തിരിക്കുന്നൊരാളെ
പോയ കാലങ്ങളില്‍
കളിത്തോഴനായൊരാളെ.

ചൈത്യമുഖം
ചിരപുരാതന ഗന്ധം
മഴയാര്‍ക്കും സ്വരം
ചേതസ്പര്‍ശം.

കീലിത മോഹങ്ങളില്‍
ചില്ലാട്ടമാടുന്നുവോ ;
ചേതപാതത്തിരയില്‍
കലിമലം ചുമുക്കുന്നുവോ ?

ചിതക്കേടിന്‍ ചുമലില്‍
പരസ്പരം കൈയിട്ടു
പരപദം തിരഞ്ഞും
ചികഞ്ഞുമെങ്ങോ മാഞ്ഞവര്‍...

കണ്‍വെട്ടത്തിപ്പൊഴും
കാത്തിരിക്കുന്നു നീ ;
കണ്‍വെട്ടമണയുവോളം
കാത്തിരിക്കുമോ നീ ?


 

 
1വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007