ഓലയിലിലയിൽ
Oct 21, 2008
ഓലയിലാണ്
എഴുതി തുടങ്ങിയതെന്ന്
കളിയാക്കല്ലെ

ഓല വെട്ടി മെടഞ്ഞാണ്
വീട് കൂട്ടിയതെന്ന്
കളിയാക്കല്ലെ

കൈതയോല തെറുത്താണ്
അന്തിയുറങ്ങിയതെന്ന്
കളിയാക്കല്ലെ

പ്ലാവിലയിലാണ്
കോരി കുടിച്ചതെന്ന്
കളിയാക്കല്ലെ

മാവിലയിലാണ്
പല്ല് തേച്ചതെന്ന്
കളിയാക്കല്ലെ

ആലിലയിലാണ്
തുള്ളിയതെന്ന്
കളിയാക്കല്ലെ

ഇലയിട്ടാണ് ഊണ്
നാക്കില തന്നെ വേണം!


 

 
3വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007