വിരൽ
Nov 22, 2008

.
.
.
.
.
.
.
എന്റെ വിരൽ
എത്ര മടക്കികൂട്ടിയാലുമാവില്ല
നിന്റെ കണക്ക്

വഴി തെറ്റും

എത്രയെളുപ്പം കണക്ക്
എന്നാലും എന്റെ വിരൽ
നിന്നെ വഴി തെറ്റിക്കും

തള്ളവിരൽ
അമ്മയെ കാണാൻ പോയതും
ചൂണ്ടുവിരൽ
ജാഥ നയിക്കാനോടിയതും
നീയറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല

നടുവിരൽ
നെഞ്ചിലേക്ക് നീണ്ടതും
മോതിരവിരൽ
ഒളിച്ചിരുന്നതും
ചെറുവിരൽ
ചെവിയിൽ തിരയുന്നതും
നിനക്കറിയില്ല

കണക്ക് തെറ്റിയെന്ന്
വിരൽ കുടയും നീ

കണക്കായെന്ന്
വിരൽ ഞൊടിക്കും ഞാൻ

നമുക്കിടയിലേക്ക്
എത്ര പെട്ടെന്നാണ്
ആരോ
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്


 

 
3വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007