ഉച്ചയുറക്കം
Dec 19, 2008
ഉച്ചയുറക്കം പതിവാണ്‌
രാത്രിയുറക്കം പോലെയല്ല.

രാത്രി
കതകിലൊരു മുട്ട്
കള്ളന്റെ കാലൊച്ച
കള്ളിയങ്കാട്ട്‌ നീലി
ഡ്രാക്കുള
എല്ലാവരും താരാട്ടാനെത്തും.

പറഞ്ഞുനിര്‍ത്തിയത്‌
പ്രാവായും
ഗരുഡനായും
പറന്നിറങ്ങും.

ഓര്‍ത്തു നടന്നത്‌
ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ്‌
പിണങ്ങും
വായില്‍ തോന്നിയത്‌
വിളിച്ചു പറയും.

തൊട്ടടുത്ത്‌
ഞാനും ഉറങ്ങുകയാണെന്ന്‌
കൂര്‍ക്കം വലി
കുശുമ്പെടുക്കും.

നക്ഷത്രങ്ങള്‍
ഉറക്കം നോക്കി
തോണ്ടാനും
എണ്ണാനും തുടങ്ങും.

ഉച്ചയുറക്കം
എത്ര സ്വസ്ഥമാണ്‌


 

 
5വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007