പതിമൂന്ന്
May 12, 2009
മൂന്നാം ക്‌ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍
മൂന്നും മൂന്നും ആറെന്ന്
കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോള്‍
അച്ഛന്റെ നെഞ്ചിലേക്കൊരാറ്‌.

മഴയില്‍ നിന്നാവണം
കടലില്‍ നിന്നാവണം

ആറുമാറും പന്ത്രണ്ടെന്ന്
കണക്ക് കൂട്ടിയെത്തുമ്പോള്‍
അച്ഛന്‍
കിടന്ന കിടപ്പില്‍
ഉത്തരം പറഞ്ഞു,
പതിമൂന്നെന്ന്...

എത്ര പഠിച്ചിട്ടും
കൂട്ടിക്കിഴിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല
പതിമൂന്നിനു പിന്നിലെ
അച്ഛന്റെയാ കിടപ്പ്!


 

 
3വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007