കാക്കകളുടെ കവിതകളുടെ ഒരു പുസ്തകം
Nov 23, 2010
കാക്കകളുടെ
കവിതകളുടെ
ഒരു പുസ്തകം.

കാക്ക ഞങ്ങളുടെ പക്ഷി
കുഴൂര്‍ വിത്സന്റെ കാക്കക്കെണി

പറന്നു മതിയാകാത്ത വാക്ക്
പി.പി.രാമചന്ദ്രന്റെ കല്ലേറ്

കറന്റ് ബുക്സ് ഡിസംബറില്‍ പുറത്തിറക്കുന്നു.

Labels: 

 
0വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007