ബ്ലാങ്കറ്റ്
Nov 29, 2010
ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ്

നീ
അങ്ങിനെത്തന്നെ കരുതുമെന്നു കരുതുന്നു
നീയുറങ്ങിയെന്നു കരുതുന്നു

ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ്

വലിയൊരു പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ചിത്രമുള്ള
പുതപ്പിനുള്ളിൽ
ഞാനുറങ്ങിയെന്നു നീയുറങ്ങുന്നു
നീയുറങ്ങിയെന്നു ഞാനുറങ്ങുന്നു

പുതപ്പ്
അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്നു

പുലിയൊരു മാനിനു പിന്നാലെയോടുന്ന
ഏകാഗ്രതയിൽ
പുതപ്പ്
അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വലിക്കുമ്പോൾ
പുള്ളിപ്പുലി
ഉണരുമോ എന്നായിരുന്നല്ലൊ

പുള്ളിപ്പുലി
ഉണരുമോ എന്നായിരുന്നല്ലൊ
ഉറക്കത്തിനിടയ്ക്കെന്റെ
തിരിച്ചിലും മറിച്ചിലും

ആ തൊട്ടുണർത്തൽ
ആ ഞെട്ടിയെഴുന്നേൽക്കൽ

Labels: 

 
7വായന:
Post a Comment
സംക്രമണം >>
 2011
2010
2009
2008
2012
2007